Anselm Stahl (Jahrgang 1958)

  • Shito Ryu Karate-Do seit 1980 bei Carlos Molina, Hidetoshi Nakahashi und Kenei Mabuni (Soke)
  • Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaido seit 1986 bei Tadakatsu Ishihara, Gerald Eisenack und Seigen Esaka
  • Seit 1993 Ausbildung in Zentherapy® bei William S. Leigh und Audrey Nakamura
  • 7. DAN Shito-Ryu Karate-Do
  • 5. DAN Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaido